Müşteri ve Kart Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
CustomerCode (string) Bayi tarafında müşteriyi tanımlayacak Unique kod/numara (Max 100 chars)
Password (string) Müşteri saklı kartıntan çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir. (Max 50 chars)
FirstName (string) Müşterinin adı (Max 50 chars)
LastName (string) Müşterinin soyadı (Max 50 chars)
Gender (integer) Müşterinin cinsiyeti (1: erkek 2: kadın)
BirthDate (date) Müşterinin doğum tarihi (YYYYMMDD formatında, örn: "19901218")
GsmNumber (string) Müşterinin telefonu (Max 20 chars)
GsmNumber (string) Müşterinin telefonu (Max 20 chars)
Email (string) Müşterinin email’i (Max 100 chars)
Address (string) Müşterinin adresi (Max 200 chars)
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı (Max 100 chars)
CardNumber (string) Kart numarası
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif1234",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"CustomerCode": "Customer",
		"Password": "Elif1234",
		"FirstName": "Elif",
		"LastName": "Y",
		"Gender": "2",
		"BirthDate": "19850710",
		"GsmNumber": "5301111111",
		"Email": "elif.y@moka.com",
		"Address": "TAŞDELEN",
		"CardHolderFullName": "elif y",
		"CardNumber": "1111222233335555",
		"ExpMonth": "01",
		"ExpYear": "2018",
		"CardName": "Bonus kartım"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşteri eklendiğinde, Moka’ daki Unique Id’ si döner
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
Password, FirstName, LastName, Gender,
BirthDate, GsmNumber, Email, Address
Müşterinin diğer bilgileri
CardListCount 1
CardList[] Array Müşteriyle birlikte tek bir kart eklendiği için listede tek kart dönecektir
      CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
      CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)
      BankName (string) Kartın bankasının ismi (Issuer Bank)
      CardNumberFirstSix (string) Kart numarasının ilk 6 hanesi (BIN numarası)
      CardNumberLastFour (string) Kart numarasının son 4 hanesi
      CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
      ExpMonth (string) Son kullanım tarihi - AY (MM formatında, örn: "03")
      ExpYear (string) Son kullanım tarihi - YIL (YYYY formatında, örn: "2018")

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1034,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Y",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.y@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 1,
		"CardList": [
			{
				"CardToken": "9de41bb0-e82f-4670-b36b-d71ff27a3111",
				"CardName": "Bonus kartım",
				"BankName": "BANKAADI",
				"CardNumberFirstSix": "111122",
				"CardNumberLastFour": "5555",
				"CardHolderFullName": "elif y",
				"ExpMonth": "01",
				"ExpYear": "2018"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.InvalidRequestHatalı hash bilgisi
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CustomerCodeAlreadyUsingGönderilen müşteri kodu ile kayıt bulunmaktadır.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.ExpMonthIsRequired
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CardNumberIsRequired
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CardHolderFullNameIsRequired
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.ExpYearIsRequired
DealerCustomer.AddCustomer.InvalidEmailFormatGeçersiz E-Posta adresi
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.AddCustomerWithCard.InvalidDate",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}