Müşteri ve Kart Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
CustomerCode (string) Bayi tarafında müşteriyi tanımlayacak Unique kod/numara (Max 100 chars)
Password (string) Müşteri saklı kartıntan çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir. (Max 50 chars)
FirstName (string) Müşterinin adı (Max 50 chars)
LastName (string) Müşterinin soyadı (Max 50 chars)
Gender (integer) Müşterinin cinsiyeti (1: erkek 2: kadın)
BirthDate (date) Müşterinin doğum tarihi (YYYYMMDD formatında, örn: "19901218")
GsmNumber (string) Müşterinin telefonu (Max 20 chars)
GsmNumber (string) Müşterinin telefonu (Max 20 chars)
Email (string) Müşterinin email’i (Max 100 chars)
Address (string) Müşterinin adresi (Max 200 chars)
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı (Max 100 chars)
CardNumber (string) Kart numarası
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Maximum kartım”) (Max 50 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"CustomerCode": "Customer",
		"Password": "Elif1234",
		"FirstName": "Elif",
		"LastName": "Y",
		"Gender": "2",
		"BirthDate": "19850710",
		"GsmNumber": "5301111111",
		"Email": "elif.y@moka.com",
		"Address": "TAŞDELEN",
		"CardHolderFullName": "elif y",
		"CardNumber": "1111222233335555",
		"ExpMonth": "01",
		"ExpYear": "2018",
		"CardName": "Bonus kartım"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşteri eklendiğinde, Moka’ daki Unique Id’ si döner
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
Password (string) Müşteri saklı kartından çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir. (Max 50 chars)
FirstName(string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin adı girilir.
LastName (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin soyadı girilir.
Gender (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cinsiyeti girilir. 1: erkek 2: kadın
BirthDate (date) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin doğum tarihi girilir.
GsmNumber (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cep telefonu girilir.
Email (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin email adresi girilir.
Address (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin ikamet adresi girilir.
CardListCount (integer) Müşterinin saklanmış kartlarının sayısı. "1"
CardList (Array) Müşterinin saklanmış kartlarının listesi

CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Maximum kartım”) (Max 50 chars)
BankName (string) Kartın bankasının ismi (Issuer Bank)
CardNumberFirstSix (string) Kart numarasının ilk 6 hanesi (BIN numarası)
CardNumberLastFour (string) Kart numarasının son 4 hanesi
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
ExpMonth (string Son kullanım tarihi - AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi - YIL (YYYY formatında, örn: "2020)/td>

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1034,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Y",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.y@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 1,
		"CardList": [
			{
				"CardToken": "9de41bb0-e82f-4670-b36b-d71ff27a3111",
				"CardName": "Bonus kartım",
				"BankName": "BANKAADI",
				"CardNumberFirstSix": "111122",
				"CardNumberLastFour": "5555",
				"CardHolderFullName": "elif y",
				"ExpMonth": "01",
				"ExpYear": "2018"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CustomerCodeAlreadyUsingGönderilen müşteri kodu ile kayıt bulunmaktadır.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.ExpMonthIsRequiredAy formatında son kullanım tarihi gerekli.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CardNumberIsRequired Kart numarası gerekli.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CardHolderFullNameIsRequired Kart sahibinin adı soyadı gerekli.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.ExpYearIsRequiredYıl formatında son kullanım tarihi gerekli.
DealerCustomer.AddCustomer.InvalidEmailFormatGeçersiz E-Posta formatı
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.AddCustomerWithCard.InvalidDate",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}